សូមស្វាគមន៍មកកាន់គេហទំព័ររបស់យើង!

ក្រុមហ៊ុនទេសចរណ៍

ដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្ខាសាលា

车间5
车间1
车间6

ដំណើរទស្សនកិច្ចការិយាល័យ

office
office
office2

ដំណើរទស្សនកិច្ចមន្ទីរពិសោធន៍

lab
lab
lab2

ដំណើរកម្សាន្តឃ្លាំង

workware
workware1
stock