សូមស្វាគមន៍ចំពោះគេហទំព័ររបស់យើង!

ក្រុមហ៊ុនទេសចរណ៍

ដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្ខាសាលា

车间5
车间1
车间6

ដំណើរទស្សនកិច្ចនៅការិយាល័យ

office
office
office2

ដំណើរទស្សនកិច្ចនៅមន្ទីរពិសោធន៍

lab
lab
lab2

ដំណើរទស្សនកិច្ចឃ្លាំង

workware
workware1
stock